11 nädalaga 7 päeva praktikat - 5 seminare ja 2 ettevõtteid.
Juba üheksandad korda alustab 2023. aasta märtsis:

Lean kallakuga agiilse TOOTMISJUHTIMISE KOOLITUS

Tegemist on praktilise täiendkoolitusega, mis koosneb seminaridest-aruteludest, ettevõtete külastustest ja parendusprojektist. Kokku 56 akadeemilist tundi koos juhendamisega.

Koolitaja Andres Kase: "Ühendame strateegilised eesmärgid taktikaliste plaanide ja tõhusa tegutsemisega ning rakendame need kohe ellu!"

Parima hinna-tulemuslikkuse suhtega LEAN- Agiilne tootmisjuhtimine praktilises juhtimises kogenud koolitajaga.

Andres: „Iga teenindus, ehitus, laondus, vahendus, projekt on tootmine – eesmärgistatud tegevused on nendes kõikides.” 

Olenevalt koolituse eesmärgist ja käimasolevatest muudatustest on võimalik taotleda töötukassast töötaja teadmiste ja oskuste arendamiseks makstavat koolitustoetust.

Tutvu ka koolituse vastavusega täiendkoolituse standardile.
KOGENUD KOOLITAJA

Kõige olulisem on plaanide teostumine, kohandamine ja sisuline toimima panek. Just seda tootmisjuhtimise koolitus õpetab! Kogenud ja hinnatud koolitaja Andres Kase on laiapõhjaliste teadmistega, integreeritud kogemustega praktik ja nõustaja. Osalejatele jagatakse põhjalikud märkmeruumiga trükimaterjalid ning e-õppematerjalid.

tootmis- ja tööstusjuhtimise suunitlus

Just need juhtimiseprintsiibid, -süsteemid, -meetmed on võetud kasutusele ka teeninduses, logistikas, meditsiinis, vahenduses ja paljudes teistes valdkondades. Operatsioonide juhtimine on kõikjal! Kuigi LEAN, 20 Keys, Six Sigma ja TPS (Toyota Production System) on pärit tootmisest, on nad tänaseks kasutusel ka mujal.

Tõhus meetod

Tootmisjuhtimise koolitus tõhustab õpitu omandamist ja kohene rakendamine ettevõttes kannab investeeritud väärtuse ilma raiskamisteta ettevõtte protsessidesse.

VAHETU MÕJU

Koolitusel omandatul ja rakendatul on vahetu mõju osalejale ning tema kaudu ettevõtte tootlikkusele, tulemuslikkusele ja kliendi tootmisteenindustasemele. Ettevõtted vajavad sisulist tootmisjuhtimist, mitte ainult teooriat. 

ETTEVÕTETE KÜLASTUSED

Koolitust elavdav osa on erinevate ettevõtete külastamine. Meile on avanud ja avavad uksi mainekad ning avatud suhtumisega ettevõtted nagu Wendre, Scanfil, Matek, Harmet, Ensto Ensek, Radius Machining, Cleveron, Gren, VMT Tehased, Kolmeks, Viljandi Aken ja Uks, Magnum Logistics, Balti Trafo, ja paljud teised. Igal koolitusel toimub kaks külastuspäeva, mille lepime kokku kohtumistel.

Sisuline teadmine

Seminariruumis käsitleme teooriat rakenduslikul moel. Igal osalejal on parendusprojekt, mis sisaldab tootmisjuhtimise olulisi aspekte ja katab peamised tootmisjuhtimise funktsioonid. Mõõdame edasiminekut faktidel põhinevate võtmemõõdikutega, mille põhjal õpib osaleja tootmist juhtima ja vajalikku ära tegema.

AVAR SIHTRÜHM

Tootmisjuhtimise koolitus on suunatud suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele, aga ka mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtte meistritele, tootmisjuhtidele ja -juhtidele. Siiski on koolitus vajalik kõikidele tootmisahela võtmeisikutele (kvaliteedi-, ostu-, lao- ja projektijuhtidele ning protsessiinseneridele).

Kohene rakendamine

Tootmisjuhtimise koolitus on praktilise suunitlusega – teadmisi ja uusi kogemusi rakendatakse juba koolituse käigus. Osaleja teeb kodused tööd, sealhulgas parendusprojekti endale olulisel teemal oma ettevõtte põhjal, kuid kogemusi vahetame koolitusel kõik koos.

Praktilisus

Tootmisjuhtimise koolitus kombineerib teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi nii strateegilise, nõudlusest tuleneva taktikalise planeerimise kui ka operatiivtasandi igapäevatöö tõhusa teostamise asjus.  See tagab pikaajalise järjepidevuse ja tulemuslikkuse. Koolitusel ühendame eesmärgi, inimese, protsessid, logistika ja seadmed ning digitaalsed lahendused. 

ETTEVÕTTED JA KOOLITATAVAD ARENEVAD

Koolitusel osalenutest on saanud kompetentsed kasvupotentsiaaliga praktikud. Nad räägivad pädevalt kaasa strateegilises-, taktikalises- või operatiivtasandi juhtimises, aidates ettevõtetel areneda ja pareneda.

Arvud ja tööstusharud

Kaheksa aasta jooksul on Andres Kase jaganud teadmisi või neid kinnistanud rohkem kui sajale erineva tasandi juhile! Tööstusharudest on koolitusel olnud esindatud tervishoiu- ja toiduainetööstus, puidutööstus, elektroonikatööstus, masina- ja aparaaditööstus, metallitööstus ning innovaatilised, spetsiifilisemad projektitüüpi tootmisettevõtted. 

partnerlus

Koolitaja ja koolitatava koostöö on järjepideval tulemuslikkusel põhinev – alustad sel aastal ühe juhiga, jätkad teisel aastal kahega. Peamine on pikaajaline areng: juhtimise süstematiseerimine ja standardiseerimine nõuab järjepidevust lähenemisele.

TOOTMISJUHTIMISE KOOLITUS LOOB UUSI TEADMISI NING ARENDAB PRAKTIKAID JA SUHTUMISI KASUTADES:

Avatud ja asjakohaseid arutelusid

Koolitatavad arutavad omavahel innustatuna koolitaja täpsetest, vürtsikatest küsimustest. Nii tekib tööstusvaldkondade vaheline teadmiste sünergia.

NINA SISSE MUDELIT JA ETTEVÕTETE KÜLASTUSI, MIS ON LEAN-MEETODIS TUNTUD KUI GEMBA

Oma tegevust, kogemust ja protsesse on meiega jaganud Wendre, Ensto Ensek, Gren, Cleveron, Scanfil, Magnum Logistics, MS Balti Transformers, Radius Machining, Note, Viljandi Aken ja Uks, Harmet ja mitmed teised edukad ning avatud suhtumisega ettevõtted.

Koolitusel osalejate endi ettevõtete külastusi

Sobivusel külastame koolitusel osalejate endi ettevõtteid. Need külastused on eriti rakenduslikud tänu vahetule teabele.

Reaalselt tulemust andvat parendusprojekti

Iga koolitatav alustab esimesel kohtumisel reaalse parendusprojekti planeerimisega, mille edukust hindame igal kohtumisel võtmemõõdikute ülevaatamisega. Sellele lisandub koolitaja koolitusväline tugi e-kirja või telefoni teel.

TOOTMISMÕTLEMIST ARENDAVAID RÜHMA- JA INDIVIDUAALTÖID

Tootmisjuhtimise koolitus sisaldab tootmismõtlemist arendavaid rühmatöid. Need ei pruugi olla lihtsad, aga on elulised ja töös rakendatavad – loovad reaalset väärtust.

Meeskonnamänge

Meeskonnamäng simuleerib konkureerivate lennukitehaste tootmisteenuse pakkumist hinnapakkumisest kuni reaalsete, lendavate lennukite tootmiseni. See sisaldab ka tööturu muutuste efekti.

esitlust ja slaide

Koolituselt ei puudu valge tahvel, paber, marker ning koolitaja monoloog loenguna

TRÜKITUD JA E-ABIMATERJALE

Kasuta ka tulevikus koolituselt saadud mudeltöölehti, arvutustabeleid, juhendit „Tulemuslik tootmine – 5S-süsteemi juurutamine" ja värvitrükis köidetud koolituse slaide (märkmete tegemise võimalusega).

tootmisjuhtimise KOOLITUSE TEEMAD JA AJAKAVA

Omandades operatsioonide juhtimise peamisi hoiakuid ja kompetentse, õpib koolitusel osaleja olema parem juht või meeskonnaliige.

Koolitusel osaleja oskab paremini kohaneda, kavandada, korraldada, eestvedada ja kontrollida oma juhitavat üksust või olla tulemuslik meeskonnaliige. Koolitusel osaleja pälvib LEAN-juhtimise kompetentsid.

 • Mõistab ettevõtte ärilisi eesmärke ja motiive, strateegilise, taktikalise ja operatiivtasandi juhtimise eesmärke, seoseid ja olulisust.
 • Omandab individuaalseid-organisatoorseid oskuseid ja hoiakuid organiseerituse, süsteemsuse, efektiivsuse osas.
 • Mõistab juhtimissüsteemi ja süsteemse juhtimise eesmärki, olemust, vajalikkust ning oma rolli tähenduslikkust.
 • Õpib tundma operatsioonide ja üldiseid juhtimise funktsioone ja nende omavahelist koostoimet.
 • Õpib tundma tarneahela-, protsesside juhtimise ja organisatsiooni struktuuri, rollide ülesannete ning vastutuse sidusust.
 • Mõistab ja väärtustab väärtusloome olulisust ettevõttele ja tunneb peamisi raiskamisi, oskab neid välistada.
 • Teab ja tunneb LEAN-meetodi ja agiilse juhtimise olemust ning tööriistu, oskab neid rakendada oma rolliga seonduvalt
 • Teab ja tunneb tootmiskorralduse, tootmissüsteemi olemust, eesmärki ja funktsioone

Koolitus on välja töötatud suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele ning mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, (tootmis)juhtidele. Koolitus annab hea ülevaate ettevõtte operatsioonide ja tarneahela toimimistest ka teistele ettevõtte võtmeisikutele (kvaliteedi-, ostu-, lao- ja projektijuhtidele ning protsessiinsenerid).

Koolituse kohta küsi lisateavet koolitajalt Andres Kaselt telefonil 513 8403 või aadressilt andres.kase@opstarprofit.ee.

Koolituse läbinu tunnistuseks on programmi ja külastatud ettevõtete loeteluga tootmisjuhi "TUNNISTUS"

Tunnistuse ja tunnustusega kinnitan, et tegemist on usaldusväärse ja teadliku tootmisjuhiga.

Läbivad teemad koolitusel:

 • Organisatsioon ja juhtimine. Tootmisettevõte versus teenindusettevõte – sarnasus protsesside juhtimises
 • Võtmevaldkonnad ettevõttes. Mr- marketing, F-Finance, P- production, D – development.
 • Organisatsiooni eesmärgid. VMV (Visioon, Missioon, Väärtused- seotus tootmiskorraldusega)
 • Tootmisettevõte olemus.
 • Tootmise ettevalmistamine ja rakendamine
 • Tehnoloogiline, organisatsiooniline, eelarvestuslik/normatiivne
 • Tootmissüsteemide disain
 • Tootmissüsteemide rakendamine ja kasutamine
 • Tootmisettevõtte tüpiseerimine = tootmisprotsessi tüpiseerimine
 • Mis on tootmiskorraldus, tootmisjuhtimine?
 • Juhtimine ja juhtimisefunktsioonid ettevõttes. 
 • Planeerimine, organiseerimine, mehitamine, kontroll – tähendus tootmisjuhile
 • Juhtimise objekt ja tasandid
 • Juhtimise tasemed ettevõttes ja tootmisettevõttes
 • Ettevõtte juht ja tootmisjuht – juhtimisfunktsioonide kasutamine
 • Tootmisjuht tänapäeval
 • Tootmisjuht- spetsiifilised strateegiad
 • Tootmisjuhistrateegilised otsused ja pädevus
 • Tootmisjuht väikeettevõttes, operatsioonide juht suurettevõttes
 • Tootmise valdkonnad ettevõttes
 • Tootmise strateegiad
 • Seadmete ennetav hooldus

Läbivad teemad koolitusel:

 • Tootmisprotsess, tööprotsess
 • Põhi- ja abiprotsessid
 • Tootmisprotsessitüübid ja tunnused
 • Tootmisprotsessi skeem – „layout“ ehk asendiplaan
 • Tootmise staadiumid – tootmise liigendamine
 • Tootmise sisendid ja väljundid. Erinevad tasandid ja struktureeritus
 • Seotus võtmemõõdikutega, juhtimistasandite ja organisatsiooni struktuuriga
 • Tootmiskorralduse alustalad ja põhinõuded ehk „A ja O“
 • Taktaeg
 • Tasakaal tootmises, tarneahelas versus “Forresteri efekt”
 • Operatsioon – töö ehk opeartsiooni disain ja tegurid
 • Töökohakorraldus ja selle olulisus
 • Tootmistsükkel – selle lühendamine on üks meie fookusest!
 • Tootmistsükli arvutamine ja tootmistsükli tegelik kestvus
 • Tootmisprotsessi kulgemisviisid – võtmetegurid kulutõhususes
 • Toote koostamise skeem – „BOM“, sidusus organisatsiooni struktuuriga ja juhtimisega
 • Tootmisvõimsus teoorias ja praktikas
  • Masintunnid, inimtunnid, seadmete tööajafond
  • Tootmisvõimsuse prognoosimine ja arvutamine
 • Varud tootmises/liinil – materjalid, pooltooted, mis veel?
 • Tootlikkus tootmisettevõttele
 • Motivatsioon ja stimuleerimine tootmisorganisatsioonis – süsteemid
 • Tööohutus ja turvalisus – terviklik lähenemine
 • Kvaliteedi kontrollimine ja kvaliteedijuhtimissüsteem

Läbivad teemad koolitusel:

 • Tootmisjuhtimise filosoofiad ja abivahendid(tööriistad) – Lean manufacturing, 7 raiskamist, Six Sigma – DMAIC, DFT, KanBan, TQM. 5 Miksi, 5S, PokaYoke, Kaizen, SPC, JIT, PDCA, SMED. Value Stream Mapping. TPS – Toyota Production Systems
 • Tootmise planeerimine ja kontroll. Üldplaneerimine, keskplaneerimine ja operatiivne planeerimine (Aggregate plannig & master planning, scheduling) praktikas
 • Pudelikaela mõiste ja roll planeerimises. Tootmiskorralduse roll operatsioonide juhtimises
 • Võtmemõõdikud ettevõttes ja tootmises – nende sidusus ja seosed/mõjud. 

lean või mitte lean. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja. paneme asjad juhtuma!

 • Tootmisjuhtimise koolitus toimub ettevõttele ja juhile “lähedal”. Tänu koolitusmudelile on see suhteliselt rohkem integreeritud ettevõtte jooksvate protsessidega, keskkonnaga, jooksvate arendusvajadustega. Koolitus annab võimaluse kogemuse vahetamiseks ja teine-teiselt õppimiseks. GEMBA, NINA SISSE! 
 • Tööjõuturul ollakse üldiselt konkurendid, aga omaenese oskusi arendades õpime olemasoleva organisatsiooniga tõhusamalt toimetama. Ettevõtte sisesünergia võimaldab kasvatada tootlikkust kiiremini, olla konkurentsivõimelisem, muretsemata, et sama piirkonna teine ettevõtja napsab kogemusega juhi endale. Et seda riski vähendada, tuleb juhtide sarnast koolkonda arendada laiapõhjaliselt. Mõneaja möödudes suudavad õppinud koolkonnad ja juhid toimivat järelkasvu ise toota. 
 • Juhtidel jääb järjest enam aega ennetava, planeeriva, arendava juhtimisega tegelemiseks. 

tootmisjuhtimise koolituse saamislugu ja areng

 • Algne tootmisjuhtimise koolitus oli ellu kutsutud Viljandi aktiivsete ettevõtjate poolt ja käivitatud koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori, tootmis- ja tööstusspetsialistide ja Viljandimaa Ettevõtluskeskusega.
 • Kohalike tööstusliidrite probleemikirjeldustest ja soovidest lähtudes sündiski ootus programmile. Keskmes oli tootmise tõhus juhtimine. 
 • Tänaseks on koolitus oma stiiliga Viljandi tööstusesse andnud oma panuse. Tuleb tänada algatajaid, teostajaid, osalejaid ja ka SA Viljandimaa Ettevõtlusarenduskeskust, kes oma inimestega olid abiks ja suunajaks.
 • Algaastal käsitles koolitus ettevõtte juhtimist laiemalt. Tänasel päeval fokusseerib koolitus operatsioonide juhtimisele, tootmisjuhtimisele ja –korraldusele. Ise olen koolituse algusest tootmisjuhtimise programmi ja sisu looja, koolitaja. 
 • Alates 2017 olen, baseerudes oma kogemusele, koostöös klientidega programmi praktilises suunas edasi arendanud.
 • Olen loonud koolitusele oma kodulehe.

KLIENTIDE HINNANGUD JA KOOLITUSEL OSALENUTE ARVAMUSED.

KLIENDID, KEDA OLEN NÕUSTANUD JA kelle esindajaid OLEN KOOLITANUD:

Andres Kase

Kes on koolitaja?

Juhtimine üldiselt, tootmise või teeninduse juhtimine on alati operatsioonide juhtimine - strateegiliselt, taktikaliselt ja operatiivselt. Lisaks LEAN või mitte LEAN, alati AGIILNE. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja - paneme asjad juhtuma. Always Better Than Before.

Koolitaja on Andres Kase Opstar Profit OÜ-st, kes on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Omab ainulaadselt tervikliku teadmiste ja praktilist pagasit tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. Omades kogemust ja tundes põhjalikult organisatsiooni toimet, juhtimist, LEAN tootmist, kui ka “mitte LEAN” tootmist, teab, mis on tegelikult õige “ravim” ja kuidas organisatsiooni arendada. 

LEAN’ga kokkupuude alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Oluline ei ole vaid LEAN, olulisem on tunda meetmete asjakohasust ettevõtte süsteemidega ja valida just õige. Nagu males muudab “ettur” õigel hetkel mängu seisu! Peab tundma konteksti, ressursse, eesmärki, muid tegureid. Kindlasti oskan öelda, millal LEAN, osa sellest või siis mitte LEAN. 

 • Üle 20 aasta praktilist tootmis- ja tööstusjuhtimist, mille osaks on alati teenus ja teenindusjuhtimine, sest tööstust ilma ei turunda. 
 • Viimane missioon – Enics Eesti AS juhtimine 2019 lõpp – 2020. Muudatuste juhtimine, operatsioonide tõhustamine, kasumlikkuse kasvatamine.
 • 10 aastat tootmis-, operatsioonide juhtimise ja tööstusnormeerimise loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. LEAN jt Tootmisjuhtimise loengud Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 
 • 7 aastat süstemse juhtimise koolitusi ja praktilist nõustamist tööstus- ja tootmisettevõtetele.
 • Alates 2022 arendan ja loon sisu Tootmisjuhtimise Teabavarale Äripäevas.

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta ma vaid klientide koolitamisele. Minu põhitegevuse hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine. Kogemus nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- ja puidutööstusest. 

KEVADISE Koolituse EELINFO - MÄRTS 2023 kuni JUUNI 2023.

Tootmisjuhtimise koolitus märts 2023 kuni juuni algus 2023. Kohtume kogu õppeperioodi jooksul 7 korda. Õppeperiood üle 70 kalendripäeva. Piisav, et viia õpitu reaalsuseks.

Koolitus toimub näidatud graafiku alusel. Õppepäevad esmase valikuna neljapäeval. 

Koolituspäeva päevakava. Kokku 8 akadeemilist tundi: 

 • Kogunemine alates 9:00. Hommikukohv ja saiake. 
 • Esimene sessioon 9:30 – 11:00. Väike paus. 
 • Teine sessioon 11:15 – 12:45. Lõuna 12:45 – 13:15.
 • Kolmas sessioon 13:15 – 14:45. Väike paus.
 • Neljas sessioon 15:00 – 16:30. Lõpp.

Korralik lõunasöök sisaldub hinnas ja seda serveerib Grand Hotel Viljandi restoran. 

 

Kokku kohtume Sinuga 7 korral – kokku 56 akadeemislist tundi.

Moodul 1: Nädal 13/ 2023.

Moodul 2: Nädal 15/ 2023.

Moodul 3: Ettevõtte külastused. Päeva lepime kokku koolitusel. 

Moodul 4: Nädal 19/ 2023.

Moodul 5: Nädal 21/ 2023.

Moodul 6: Ettevõtte külastused. Päeva lepime kokku koolitusel. 

Moodul 7: Nädal 23/ 2023. Lõpetamine

Muudatustest ja kohanemisvajadusest annan teada.

Toimub viljandis

Logistiliselt väga hea ligipääs igast Eestimaa paigast. Parkimiskohad olemas.

Grand Hotel Viljandi konverentsiruum. Tartu 11/Lossi 29. 71004 Viljandi.  

Lisainfo koolitusele: Telefon: +372 5138 403 | E-mail: andres.kase@opstarprofit.ee

Kolmekesi või enam

1396
 • Hind päevale 199 eurot
 • Lõunasöök hinnas
 • Lisandub käibemaks
hea grupile

Kahekesi kolleegiga

1446
 • Hind päevale 207 eurot
 • Lõunasöök hinnas
 • Lisandub käibemaks
Populaarne

Üksi osaledes

1496
 • Hind päevale 210 eurot
 • Lõunasöök hinnas
 • Lisandub käibemaks
HEA HIND

NB Hoiatus!
Tegemist on praktilise ja vahetult parendusi loova koolitusmudeliga. Koolituse läbinu loob Teile tulemust ja parandab Teie ettevõtte tervist! Programmi koostamisel on eelkõige lähtutud ettevõtja sisulisest vajadusest, põhineb tegudel ja laiapõhjalisel tööstusjuhtimise kogemusel. 

Koolitus algab MÄRTS 2023. registreeruda saab kuni kohti:

päeva
tundi
minutit
sekundit

Hoian Sinu andmed 100% kaitstuna. Ka minule ei meeldi spämm!

Privaatsuspoliitika

Registreeru koolitusele! Saad osa praktilisest ja sisulisest tootmisjuhtimise arenguprogrammist. Registreeri oma ettevõtte operatsioonide- ja tootmise juhid, alljuhid või spetsialistid. Saad sisuliste, ühtsete lisateadmistega, järjepidevalt tulemuslikkust kasvatavad juhid. Arve edastan ja palun tasuda mõistliku aja enne koolituse algust. Kinnitad osalemissoovi ja tagan Sulle osalemiskoha.

Viljandis alustan sel korral juba 9. korda

Lean-Agile Andres Kase 9 kord Viljandis