;
Lean-Agile Tootmisjuhtimise koolitus. TST - tõhus, Sisuline, toimiv.
Tootmisjuhtimise koolitus 2019-2020

ühendame strateegilised eesmärgid, taktikalised plaanid ja operatiivse tegutsemise

Oktoober 2019 kuni Märts 2020 Viljandis.

Ei ole tootmissüsteemi, mida nõudlusega ohutult ei kohanda!

Tugev tööstusjuhtimine on alati agiilne ja kohanev. Sel hooajal seotult fookus agiilsele juhtimisele.

Lihtne, praktiline ja elluviiv tootmisjuhtimise koolitus. parima hinna-tulemuslikkuse suhtega tootmisjuhtimise koolitus

PRAKTILINE & ELLUVIIV - lähedal

Kõige olulisem on plaanide teostumine, kohanemine ja asjade sisuliselt toimima panemine. Just seda tootmisjuhtimise koolitus õpetab! Koolitaja saab seda teha tänu laiapõhjalisele, integreeritud kogemusele praktikuna ja nõustajana. 

tootmis- ja tööstusjuhtimine

Just need juhtimiseprintsiibid, -süsteemid, -meetmed on võetud kasutusele ka teeninduses, logistikas, meditsiinis, vahenduses, jm. Operatsioonide juhtimine on kõikjal. LEAN, 20 Keys, Six Sigma, TPS(Toyota Production System) on oma juurtega tootmisest ja nüüdseks kasutusel ka mujal. 

MIDA tootmisjuhtimise koolitus ARENDAB?

Tootmisjuhtimise koolitus kombineerib teoreetilisi teadmisi, praktilisi oskusi strateegilise, taktikalise planeerimise(nõudlusest tulenevalt), kui ka operatiivtasandi igapäevatöö tõhusa teostamise asjus – Tagamaks pikaajaline järjepidevus ja tulemuslikkus. Seome eesmärgi, inimhinge, protsessid, logistika ja seadmed, kui ka digitaalse maailma. 

Kohene rakendus

Tootmisjuhtimise koolitus on praktilise suunitlusega. Teadmised ja uued kogemused rakendatakse koheselt koolituse käigus. Osaleja teostab paralleelselt kodused tööd oma ettevõtte baasil (parendusprojekt olulisel teemal oma vastutusalas). Vahetame omavahel kogemusi. 

ETTEVÕTETE KÜLASTUSED - 3 päeva

Koolitust elavdav lisaosa on erinevate (tootmis)ettevõtete külastamine. Meile on avanud ja avavad uksi mainekad, eeskujulikud ja avatud suhtumisega ettevõtted (Wendre, Scanfil, Matek, Skano, Cleveron, Fortum, VMT Tehased, Kolmeks, Viljandi Aken ja Uks, Magnum Logistics,  Balti Trafo, jpt)

Sisuline teadmine

Seminariruumis käsitleme teooriat rakenduslikul moel. Igal osalejal on parendusprojekt, mis sisaldab tootmisjuhtimise olulisi aspekte ja katab peamised tootmisjuhtimisfunktsioonid. Mõõdame progressi faktidel põhinevate võtmemõõdikutega igal korral. Osaleja õpib reaalselt tootmist juhtima ja “asju ära tegema”. 

Kellele mõeldud?

Tootmisjuhtimise koolitus on suunatud suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele ja mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, tootmisjuhtidele, /-juhtidele. Koolitus sobib kindlasti ahela teistele võtmeisikutele(ostujuhid, laojuhid, projektijuhid, protsessiinsenerid, jne). 

VAHETU MÕJU

Koolitusel omandatul ja rakendatul on vahetu seostatud mõju osalejale ja tema kaudu ettevõtte tootlikkusele, tulemuslikkusele ja kliendi tootmisteenindustasemele. Ettevõtted vajavad sisulist tootmisjuhtimist, mitte teooriat. 

Tõhus meetod

Antud tootmisjuhtimise koolitus tõhustab õpitu omandamist ja kohene rakendamine ettevõttes kannab investeeritud väärtuse koheselt, ilma raiskamisteta, ettevõtte protsessidesse. Osalejale saab rikkalikud, märkmeruumiga, värviliselt trükitud materjalid. 

ETTEVÕTTED JA KOOLITATAVAD ARENEVAD

Ettevõtted koolitavad korduvalt. Koolitusel osalenud on head, kasvuruumiga praktikud, nad on täienenud koolituse abil veelgi. Avanud endale võimalusi. Nad räägivad asjalikult kaasa strateegilise-, taktikalise- või operatiivtasandi juhtimises, on aidanud ettevõtetel areneda ja pareneda. 

Arvud ja tööstusharud

Tänaseks olen Viljandis 5 aastaga teadmisi andnud ja neid kinnistanud ca 70-le erineva tasandi juhile. Tööstusharudest on esindatud nii tervishoiu- ja toiduainetööstus, puidutööstus, elektroonikatööstus, masina- ja aparaaditööstus, metallitööstus ja innovaatilised, spetsiifilisemad projektitüüpi tootmisettevõtted. 

partnerlusel põhinev

Koolitaja ja kliendi koostöö on järjepideval tulemuslikkusel põhinev. Alustad täna ühe juhiga, jätkad teisel aastal kahega. Pikaajaline areng on peamine. Juhtimise süstematiseerimine ja standardiseerimine – järjepidevus töötavale lähenemisele. Tunnen organisatsiooni, protsesse, juhte, oskan suunata ja tulemus on selle võrra tõhusam.

Tootmisjuhtimise koolitus PANEb SIND MÕTLEMA, ARENEMA JA SUHTUMA KASUTADES:

Avatud ja asjakohaseid arutelusid

Koolitatavatega omavahel koos minupoolsete vürtsikate küsimustega. Tekib huvitav tööstusvaldkondade vaheline teadmiste ülekanne ja sünergia.

Ettevõtete külastusi ja "nina sisse" mudelit

Oma tegevust, kogemust ja protsesse on meiega jaganud: Wendre, Ensto, Hyrles, Fortum, Cleveron, Scanfil, Magnum Logistics, E-profiil, MS Balti Transformers, Skano, Note, Viljandi Aken ja Uks, Matek, DAG Reklaam, jpt huvitavaid ja avatud suhtumisega ettevõtted.

Koolitusel osalejate endi ettevõtete külastusi

Koolitusel osalejate endi ettevõtete külastusi (sobitame need võimalusel ja kokkuleppel). Need külastused on eriti rakenduslikud tänu vahetule infole ja kontaktile.

Reaalselt tulemust andvat parendusprojekti

Iga koolitatav alustab esimesel kohtumisel reaalse parendusprojekti planeerimisega, mille progressi igal kohtumisel võtmemõõdikute ülevaatamise abil Lisaks minu koolitusväline tugi e-kirja või telefoni teel.

Tootmismõtlemist arendavaid grupi- ja individuaaltöid

Tootmisjuhtimise koolitus sisaldab tootmismõtlemist arendavaid grupitöid, mis ei pruugi olla lihtsad, aga kindlasti elulised ja töös rakendatavad – loovad reaalset väärtust.

Meeskonnamänge

Meeskonnamängu, mis simuleerib konkureerivate lennukitehaste tootmisteenuse pakkumist. Hinnapakkumisest kuni reaalsete, lendavate lennukite tootmiseni – sisaldab ka tööturu muutuste efekti.

Loomulikult esitlust ja slaide

Valget tahvlit, paberit, markerit või kriiti. Seega koolitusel ei puudu minu monoloog loengu vormis!

Rikkalikke trükitud praktilisi abimaterjale

Minu enda koostatud ja värviliselt trükitud brošüür "Tulemuslik Tootmine - 5S süsteemi juurutamine" ja värvitrükis köidetud koolituse slaidid (märkmete tegemise võimalusega). Kasuta töökohal edasi!

tootmisjuhtimise KOOLITUSE TEEMAD JA AJAKAVA

Täpsema sisu kohta küsi lisainfot tel: 5138403 või kirjuta andres.kase@opstarprofit.ee

ÜLEVAADE KOOLITUSEST. SÜSTEEMNE JUHTIMINE TOOTMISES, TEENINDUSES, MUJAL:

 • „OPSTAR PROFIT“ lähenemine. Süsteemne Juhtimine = Juhtimissüsteem.
 • Miks LEAN ja AGILE? Millest tegelikult räägime – Eesti keeles.
 • Tootmiskorraldus strateegilisel, taktikalisel, operatiivsel tasandil.
 • Tootmissüsteemide ülevaade. LEAN tootmissüsteem, Toyota tootmissüsteem(TPS), jt.
 • Nõudluse- ja tarneahela juhtimine – sidusus organisatsiooni tootmissüsteemiga, struktuuriga.
 • Parendusvaldkonna kaardistamine, parendusprojektide eesmärgid, võtmemõõdikute valimine.
 • HOSHIN planeerimine – Fookus eesmärgile ja fookus tegudel. Meede parendusprojekti jälgimiseks.

LEAN PÄEV 1

 • Väärtusahela juhtimine ja kaardistamine – Value Stream Mapping.
 • Nõudluspõhine tootmine ja varude väle juhtimine, varud tootmises.
 • Parasiitlikud muidusööjad väärtusahelas. Eesti mõistes „kolm koera“ – Muri, Mura, Muda!
 • 7+1 Raiskamist meie sees ja ümber – lihtsad lähtekohad muutuseks.
 • 5S korra loomise ja tagamise süsteem – töökohal, juhtide peas, laual, mujal.

LEAN PÄEV 2

 • VUMAT – Vaadake, Uurige, Modelleerige, Arutlege, Testige (LAMDA tsükkel)
 • SMED(Single Minute Exchange of Dies) – Kiire tootevahetus “Ühenumbrilise” minuti jooksul.
 • JIT, HEIJUNKA, KanBan – Tootmise Tasakaalustamine. Tootmise üldplaan ja kalenderplaan.
 • KAIZEN – jätkuv parendamine.
 • TEEME TEHASE. Konkureerivate ettevõtete simulatsioon. Projekteerimisest teostuseni, avatud tööturg – MÄNG.
 

ETTEVÕTETE KÜLASTUSPÄEV 1.  Külastame ettevõtteid. Info koolitusel.  Ettevõtte külastuste tarvis on organiseeritud transport Viljandist ja tagasi. 

SÜSTEEMNE JUHTIMINE = TOOTMISJUHTIMINE = INIMHINGE JUHTIMINE

 • Tootmisjuhtimise tööriistad. Ohutu tootmisjuhtimine. Tootmise tüpiseerimine.
 • Tootmisstaadiumid, tootmise asendiplaan, tootmisprotsessi kulgemisviisid.
 • Tootmise – ja juhtimise funktsioonid, rollid, vastutused. Inimlikkus.
 • Tootmisjuht juhtkonnas. Keskne roll ja vastutus tarneahelas, koostoime.
 • „TAO seos“Tootmisprotsess = Transformatsiooni protsess – Asendiplaan – Organisatsioon 
 • „MOT + L planeerimine“Müügijuht, Ostujuht, Tootmisjuht + Logistik

ETTEVÕTETE KÜLASTUSPÄEV 2.  Külastame ettevõtteid. Info koolitusel. Ettevõtte külastuste tarvis on organiseeritud transport Viljandist ja tagasi. 

ETTEVÕTETE KÜLASTUSPÄEV 3.  Külastame ettevõtteid. Info koolitusel. Ettevõtte külastuste tarvis on organiseeritud transport Viljandist ja tagasi. 

AGIILNE LEAN PÄEV ja DIGITALISEERIMINE:

 • TPM(Total Productive Maintenance). Seadmete tõhus hooldus – Seadmete „5S“ ja OEE praktikas.
 • Standardtöö ja normeerimine. Pooltoodang, tootmisvõimsus. Töö disain ja tulemuslikkus.
 • Agiilne ehk kohanev juhtimine – see ongi ÕIGE tootmise juhtimine. Räägime sisust.
 • Digitaliseerimise võlud ja valud.

LÕPETAMINE – ESITLUSED, KOKKUVÕTTED ja JÄRELDUSED:

 • Ettevõtte süsteemne ja terviklik tulemustasustamine. Seos võtmemõõdikutega.
 • Osalejate projektide esitlused. Küsimused, vastused, väitlus, kõlab aplaus!
 • Tunnistuste/Tunnustuste üleandmine ja käepigistused.
 • Tegudele!

Koolituse läbinu tunnistuseks on programmi ja külastatud ettevõtete loeteluga tootmisjuhi "TUNNUSTUS"

Tunnistuse ja tunnustusega kinnitan, et tegemist on usaldusväärse ja teadliku tootmisjuhiga.

lean või mitte lean. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja. paneme asjad juhtuma!

 • Tootmisjuhtimise koolitus toimub ettevõttele ja juhile “lähedal”. Tänu koolitusmudelile on see suhteliselt rohkem integreeritud ettevõtte jooksvate protsessidega, keskkonnaga, jooksvate arendusvajadustega. Koolitus annab võimaluse kogemuse vahetamiseks ja teine-teiselt õppimiseks. GEMBA, NINA SISSE! 
 • Tööjõuturul ollakse üldiselt konkurendid, aga omaenese oskusi arendades õpime olemasoleva organisatsiooniga tõhusamalt toimetama. Ettevõtte sisesünergia võimaldab kasvatada tootlikkust kiiremini, olla konkurentsivõimelisem, muretsemata, et sama piirkonna teine ettevõtja napsab kogemusega juhi endale. Et seda riski vähendada, tuleb juhtide sarnast koolkonda arendada laiapõhjaliselt. Mõneaja möödudes suudavad õppinud koolkonnad ja juhid toimivat järelkasvu ise toota. 
 • Juhtidel jääb järjest enam aega ennetava, planeeriva, arendava juhtimisega tegelemiseks. 

tootmisjuhtimise koolituse saamislugu ja areng

 • Algne tootmisjuhtimise koolitus oli ellu kutsutud Viljandi aktiivsete ettevõtjate poolt ja käivitatud koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori, tootmis- ja tööstusspetsialistide ja Viljandimaa Ettevõtluskeskusega.
 • Kohalike tööstusliidrite probleemikirjeldustest ja soovidest lähtudes sündiski ootus programmile. Keskmes oli tootmise tõhus juhtimine. 
 • Algaastal käsitles koolitus ettevõtte juhtimist laiemalt. Tänasel päeval fokusseerib see tootmisjuhtimisele ja –korraldusele.
 • Ise olen koolituse algusest tootmisjuhtimise programmi ja sisu looja, koolitaja. Tänu kogemusele ja klientidega koostööle olen programmi praktilises suunas edasi arendanud ja seda oma ettevõtte Opstar Profit OÜ-ga ka viimased aastad korraldanud.
 • Koolitusele on alates eelmisest aastast loodud ka oma tutvustav koduleht. 

KLIENTIDE HINNANGUD JA KOOLITUSEL OSALENUTE ARVAMUSED.

KLIENDID, KEDA OLEN NÕUSTANUD JA kelle esindajaid OLEN KOOLITANUD:

Kes on koolitaja?

LEAN või mitte LEAN, alati AGILE. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja - paneme asjad juhtuma. Always Better Than Before.

Koolitaja on Andres Kase Opstar Profit OÜ-st, kes on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Omab ainulaadselt tervikliku teadmiste ja praktilist pagasit tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. Omades kogemust ja tundes põhjalikult organisatsiooni toimet, juhtimist, LEAN tootmist, kui ka “mitte LEAN” tootmist, teab, mis on tegelikult õige “ravim” ja kuidas organisatsiooni arendada. 

LEAN’ga kokkupuude alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Oluline ei ole vaid LEAN, olulisem on tunda meetmete asjakohasust ettevõtte süsteemidega ja valida just õige. Nagu males muudab “ettur” õigel hetkel mängu seisu! Peab tundma konteksti, ressursse, eesmärki, muid tegureid. Kindlasti oskan öelda, millal LEAN, osa sellest või siis mitte LEAN. 

 • Üle 20 aasta praktilist tootmis- ja tööstusjuhtimist, mille osaks on alati teenus ja teenindusjuhtimine, sest tööstust ilma ei turunda. 
 • Üle 7 aasta tootmis-, operatsioonide juhtimise ja tööstusnormeerimise loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. 
 • Kuues aasta süstemse juhtimise koolitusi ja praktilist nõustamist tööstus- ja tootmisettevõtetele. 
 • LEAN Tootmisjuhtimise loengud Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta ma vaid klientide koolitamisele. Minu põhitegevuse hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine. Kogemus nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- ja puidutööstusest. 

2019-2020 aasta Koolituse toimumise ajad

Tootmisjuhtimise koolitus algab jooksva aasta oktoobris 2019 ja lõpeb märtsis 2020.

Koolitus toimub näidatud graafiku alusel. Õppepäevad esmase valikuna neljapäeval. 

Koolituspäeva päevakava: 

Kogunemine alates 9:00. Hommikukohvi või -tee. Alustame kell 9:30. Paus 11:00 – 11:15. Lõuna 12:45 – 13:30. Paus 15:00 – 15:15. Koolituspäeva lõpp kell 16:00.

Korralik lõunasöök sisaldub hinnas ja seda pakub Grand Hotel Viljandi restoran. 

Kokku kohtume Sinuga üheksal korral.

Moodul 1: Nädal 42/ 2019 – 16. oktoober. 

Moodul 2: Nädal 45/ 2019 – 7. november.

Moodul 3: Nädal 47/ 2019 – 21. november. 

Moodul 4: Nädal 50/ 2019 – Külastus, lepime kokku. 

Moodul 5: Nädal 3/ 2020 – 16. jaanuar. 

Moodul 6: Nädal 5/ 2020 – Külastus, lepime kokku. 

Moodul 7: Nädal 7/ 2020 – Külastus, lepime kokku. 

Moodul 8: Nädal 10/ 2020 – 4. märts.

Moodul 9: Nädal 12/ 2020 – 18. märts.

Muudatustest ja kohanemisvajadusest annan koheselt teada. 

Toimub viljandis

Logistiliselt väga hea ligipääs igast Eestimaa paigast. Parkimiskohad olemas.

Grand Hotel Viljandi konverentsiruum. Tartu 11/Lossi 29. 71004 Viljandi.  

Lisainfo koolitusele: Telefon: +372 5138 403 | E-mail: andres.kase@opstarprofit.ee

ÜKS OSALEJA

Ühe osaluspäeva hind osalejale. Koolitus kokku 9 päeva
177 päev Kokku 9 päeva
 • Kuni 14. oktoober
 • Lõunasöök hinnas
 • Hinnale lisandub käibemaks
HEA HIND

KAKS OSALEJAT

Ühe päeva hind osalejale. Koolitus kokku 9 päeva.
€177
Päev 154 Võit kokku 400 eurot
 • Kuni 14. oktoober
 • Lõunasöök hinnas
 • Hinnale lisandub käibemaks
HEA tehing

KOLM OSALEJAT

Ühe päeva hind osalejale. Koolita tiimi. Küsi pakkumist.
€177
Päev 143 Võit vähemalt 900 eurot
 • Kuni 14. oktoober
 • Lõunasöök hinnas
 • Hinnale lisandub käibemaks
hea grupile

NB Hoiatus!
Tegemist on praktilise ja vahetult parendusi loova koolitusmudeliga. Koolituse läbinu loob Teile tulemust ja parandab Teie ettevõtte tervist! Programmi koostamisel on eelkõige lähtutud ettevõtja sisulisest vajadusest, põhineb tegudel ja laiapõhjalisel tööstusjuhtimise kogemusel. 

registreerimine on lõppenud. 2 kohta jäi veel vabaks. Kui soovid, palun võta ühendust telefonil 5138403.

päeva
tundi
minutit
sekundit

Registreeru koolitusele! Saad osa praktilisest ja sisulisest tootmisjuhtimise arenguprogrammist. Registreeri oma ettevõtte operatsioonide- ja tootmise juhid, alljuhid või spetsialistid. Saad sisuliste, ühtsete lisateadmistega, järjepidevalt tulemuslikkust kasvatavad juhid. Koolitus toimub 6. aastat.

5 years warranty glossy blue square button

Registreeru alloleva vormi abil www.tootmisjuhtimine.ee meililisti. Saadan tulemuslikkusele suunatud LEAN ja “mitte LEAN”, tootmis- ja tööstusjuhtimisalast teavet. Blogipostitused, minu teenused, koolitused, artiklid mujalt maailmast, jms.

Sulge menüü
Karin MillerArendusjuht/ Bon Soya OÜ
Read More
Andres Kase on meeletu kogemusega ja väga meeldiv, tasakaalukas lektor, kellel on vastused ka kõige keerulisematele küsimustele. Kes kardab, et tegemist on kuiva teooriga, siis hoopis vastupidi - nii mängulist kuid samas ääretult sisulist õppimist ei olegi koolitustel varem kohanud. Tasub ka teiselt poolt Eestit kohale sõita, sest koolitus on seda väärt!
Siim KanneMüügijuht/ MRPeasy OÜ, Tootmistarkvara.
Read More
Andres oskab läbi oma kogemuse, praktiliste näidete, ja tugeva teooria valdamise lihtsasti tuvastada juurprobleemid ning pakkuda elegantseid lahendusi valusatele ja keerulistele probleemidele. Tõeliselt silmiavav koolitus, eriti kui on huvi õppida, kuidas tootmisettevõtte probleeme lahendatakse maailmatasemel.
Hannes IlvesBestra Engineering / Koosteosakonna juhataja
Read More
Aasta varem osales Opstar Profit’i tootmisjuhtimise koolitusel minu hea tuttav ja oli väga rahul. Päevad, mis veetsime koolitusel “laua taga” olid äärmiselt sisukad ja mõtlema panevad, lisaks kolm päeva teistes firmades oli väga silmaringi avardav. “Mõtlema panemine” on selle kursuse POINT.
Jürgen KukkPuidukoda OÜ / Järelväärindamise osakonna tootmisjuht
Read More
Rühmatööd, sidusad loengud, tehaste külastused aitasid muuta mõttemaailma, vaadata kriitilisema pilguga juhtimisviise tootmise korrastatust. Õppisin, et mõtete rakendamisel on väga oluline kolleegide kaasatus. Kursuse ülesehitus oli professionaalne, kaasav ning huvitav. Julgen soovitada seda kõigile tööstusvaldkonna juhtidele!
Eero RebaneViljandi Aken ja Uks AS, Äriüksus Uks tootmisjuht
Read More
Koolitusel on seotud teooria ja praktika - teiste ettevõtete külastamine on väga tähtis! Viimati saavutatud tootmismahu kasvu  43%, olemasolevate seadmetega, 2x vähema personaliga, kui kasv oleks nõudnud. Ettevõtte tööjõukulud on vähenenud märgatavalt. Plaanis on saata ka sel hooajal jälle vähemalt 2 inimest koolitusele.
Erki SuvisteValge VN OÜ / Ukseosakonna meister
Read More
Sain juurde tohutul hulgal enesekindlust, otsustusjulgust ja silmaring suurenes märkimisväärselt. Süsteemi- ja korraarmastus oli mul olemas varasemalt, see kinnistus veelgi. Minu jaoks oli parim osa koolitusest tehaste külastused. Olen kindel, et just suures osas tänu koolitusele olen täna juhina see, kes olen.