alustan 8. korRAL LEAN-agile tootmisjuhtide koolitusEGA VILJANDIS
TOOTMISJUHTIMISE KOOLITUS Sügis 2022

ühendame strateegilised eesmärgid, taktikalised plaanid ja operatiivse tegutsemise

TULEMUSLIKKUS ja ORGANISEERITUS IGAL AJAL - TÕHUS OPERATSIOONIDE JUHTIMINE

Ei ole tootmissüsteemi, mida nõudlusega ohutult ei kohanda!

Tootmis- ja Tööstusjuhtimine on agiilne ja kohanev. Kuidas olla energiakulutõhusam?!

Lihtne, praktiline ja parima hinna-tulemuslikkuse suhtega LEAN tootmisjuhtimise koolitus.

Andres: "Iga teenindus, teenus, laondus, vahendus, projekt on "tootmine" - operatsioonid on kõikjal"

Tegemist on praktilise täiendkoolitusega.

Olenevalt tööandja koolituse eesmärgist ja käimasolevatest muudatustest on võimalik taodelda töötukassast koolitustoetust. Koolitustoetus on tööandjale töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks makstav toetus. Uuri vajadusel lisaks, selgitame võimalusi.
Tutvu ka koolituse vastavusega täiendkoolituse standardile siin.

PRAKTILINE & ELLUVIIV - lähedal

Kõige olulisem on plaanide teostumine, kohanemine ja asjade sisuliselt toimima panemine. Just seda tootmisjuhtimise koolitus õpetab! Koolitaja saab seda teha tänu laiapõhjalisele, integreeritud kogemusele praktikuna ja nõustajana. 

tootmis- ja tööstusjuhtimine

Just need juhtimiseprintsiibid, -süsteemid, -meetmed on võetud kasutusele ka teeninduses, logistikas, meditsiinis, vahenduses, jm. Operatsioonide juhtimine on kõikjal. LEAN, 20 Keys, Six Sigma, TPS (Toyota Production System) on oma juurtega tootmisest ja nüüdseks kasutusel ka mujal. 

MIDA tootmisjuhtimise koolitus ARENDAB?

Tootmisjuhtimise koolitus kombineerib teoreetilisi teadmisi, praktilisi oskusi strateegilise, taktikalise planeerimise (nõudlusest tulenevalt), kui ka operatiivtasandi igapäevatöö tõhusa teostamise asjus – Tagamaks pikaajaline järjepidevus ja tulemuslikkus. Seome eesmärgi, inimhinge, protsessid, logistika ja seadmed, kui ka digitaalse maailma. 

Kohene rakendus

Tootmisjuhtimise koolitus on praktilise suunitlusega. Teadmised ja uued kogemused rakendatakse koheselt koolituse käigus. Osaleja teostab paralleelselt kodused tööd oma ettevõtte baasil (parendusprojekt olulisel teemal oma vastutusalas). Vahetame omavahel kogemusi. 

ETTEVÕTETE KÜLASTUSED

Koolitust elavdav lisaosa on erinevate (tootmis)ettevõtete külastamine. Meile on avanud ja avavad uksi mainekad, eeskujulikud ja avatud suhtumisega ettevõtted (Wendre, Scanfil, Matek, Skano, Cleveron, Fortum, VMT Tehased, Kolmeks, Viljandi Aken ja Uks, Magnum Logistics,  Balti Trafo, jpt). Sel hooajal plaanis 1 või 2 külastust – oleneb Covid võimalustest ettevõtetes. Plaan “B”-na asendab päeva lisateema seminaril. 

Sisuline teadmine

Seminariruumis käsitleme teooriat rakenduslikul moel. Igal osalejal on parendusprojekt, mis sisaldab tootmisjuhtimise olulisi aspekte ja katab peamised tootmisjuhtimisfunktsioonid. Mõõdame progressi faktidel põhinevate võtmemõõdikutega igal korral. Osaleja õpib reaalselt tootmist juhtima ja “asju ära tegema”. 

Kellele mõeldud?

Tootmisjuhtimise koolitus on suunatud suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele ja mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, tootmisjuhtidele, /-juhtidele. Koolitus sobib kindlasti ahela teistele võtmeisikutele (kvaliteedijuhid, ostujuhid, laojuhid, projektijuhid, protsessiinsenerid, jne). 

VAHETU MÕJU

Koolitusel omandatul ja rakendatul on vahetu seostatud mõju osalejale ja tema kaudu ettevõtte tootlikkusele, tulemuslikkusele ja kliendi tootmisteenindustasemele. Ettevõtted vajavad sisulist tootmisjuhtimist, mitte ainult teooriat. 

Tõhus meetod

Antud tootmisjuhtimise koolitus tõhustab õpitu omandamist ja kohene rakendamine ettevõttes kannab investeeritud väärtuse ilma raiskamisteta, ettevõtte protsessidesse. Osalejale saab rikkalikud, märkmeruumiga, värviliselt trükitud materjalid + e-õppematerjalid. 

ETTEVÕTTED JA KOOLITATAVAD ARENEVAD

Ettevõtted koolitavad korduvalt. Koolitusel osalenud on head, kasvuruumiga praktikud, nad on täienenud koolituse abil veelgi. Avanud endale võimalusi. Nad räägivad asjalikult kaasa strateegilise-, taktikalise- või operatiivtasandi juhtimises, on aidanud ettevõtetel areneda ja pareneda. 

Arvud ja tööstusharud

Tänaseks olen Viljandis 6 aastaga teadmisi andnud ja neid kinnistanud ca 80-le erineva tasandi juhile. Väga suur osa on sellest Viljandi ettevõtlusest. Tööstusharudest tervishoiu- ja toiduainetööstus, puidutööstus, elektroonikatööstus, masina- ja aparaaditööstus, metallitööstus ja innovaatilised, spetsiifilisemad projektitüüpi tootmisettevõtted. 

partnerlusel põhinev

Koolitaja ja kliendi koostöö on järjepideval tulemuslikkusel põhinev. Alustad täna ühe juhiga, jätkad teisel aastal kahega. Pikaajaline areng on peamine. Juhtimise süstematiseerimine ja standardiseerimine – järjepidevus töötavale lähenemisele. Tunnen organisatsiooni, protsesse, juhte, oskan suunata ja tulemus on selle võrra tõhusam.

Tootmisjuhtimise koolitus PANEb SIND MÕTLEMA, ARENEMA JA SUHTUMA KASUTADES:

Avatud ja asjakohaseid arutelusid

Koolitatavatega omavahel koos minupoolsete vürtsikate küsimustega. Tekib huvitav tööstusvaldkondade vaheline teadmiste ülekanne ja sünergia.

"nina sisse" mudelit ja ETTEVÕTETE KÜLASTUSI LEAN's tuntud, kui "GEMBA"

Oma tegevust, kogemust ja protsesse on meiega jaganud: Wendre, Ensto, Hyrles, Fortum, Cleveron, Scanfil, Magnum Logistics, MS Balti Transformers, Skano, Note, Viljandi Aken ja Uks, Matek, DAG Reklaam, jpt huvitavaid ja avatud suhtumisega ettevõtted.

Koolitusel osalejate endi ettevõtete külastusi

Koolitusel osalejate endi ettevõtete külastusi (sobitame need võimalusel ja kokkuleppel). Need külastused on eriti rakenduslikud tänu vahetule infole ja kontaktile.

Reaalselt tulemust andvat parendusprojekti

Iga koolitatav alustab esimesel kohtumisel reaalse parendusprojekti planeerimisega, mille progressi igal kohtumisel võtmemõõdikute ülevaatamise abil Lisaks minu koolitusväline tugi e-kirja või telefoni teel.

Tootmismõtlemist arendavaid grupi- ja individuaaltöid

Tootmisjuhtimise koolitus sisaldab tootmismõtlemist arendavaid grupitöid, mis ei pruugi olla lihtsad, aga kindlasti elulised ja töös rakendatavad – loovad reaalset väärtust.

Meeskonnamänge

Meeskonnamängu, mis simuleerib konkureerivate lennukitehaste tootmisteenuse pakkumist. Hinnapakkumisest kuni reaalsete, lendavate lennukite tootmiseni – sisaldab ka tööturu muutuste efekti.

Loomulikult esitlust ja slaide

Valget tahvlit, paberit, markerit või kriiti. Seega koolitusel ei puudu minu monoloog loengu vormis!

trükitud ja elektroonilised praktilisi abimaterjale

Minu enda koostatud ja värviliselt trükitud brošüür "Tulemuslik Tootmine - 5S süsteemi juurutamine" ja värvitrükis köidetud koolituse slaidid (märkmete tegemise võimalusega). Kasuta töökohal edasi!

tootmisjuhtimise KOOLITUSE TEEMAD JA AJAKAVA

Osaleja õpib iseseisvust ja olema parem juht või meeskonnaliige, omandades operatsioonide juhtimise peamisi hoiakuid ja kompetentse. Need on vajalikud igale juhtimisfunktsioonile. Oskad paremini kohaneda, kavandada, organiseerida, eestvedada ja kontrollida oma juhitavat üksust või olla tulemuslik meeskonnaliige. Osaleja saab LEAN juhtimise kompetenstid. 

 • Mõistab ettevõtte ärilisi eesmärke ja motiive, strateegilise, taktikalise ja operatiivtasandi juhtimise eesmärke, seoseid ja olulisust
 • Omandab individuaalseid-organisatoorseid oskuseid ja hoiakuid organiseerituse, süsteemsuse, efektiivsuse osas.
 • Mõistab juhtimissüsteemi ja süsteemse juhtimise eesmärki, olemust, vajalikkust ning oma rolli tähenduslikkust
 • Õpib tundma operatsioonide ja üldiseid juhtimise funktsioone ja nende omavahelist koostoimet
 • Õpib tundma tarneahela-, protsesside juhtimise ja organisatsiooni struktuuri, rollide ülesannete ja vastutuse sidusust
 • Mõistab ja väärtustab väärtusloome olulisust ettevõttele ja tunneb peamisi raiskamisi, oksab neid elmineerida
 • Teab ja tunneb Lean ja agiilse juhtimise olemust ja tööriistu, oskab neid rakendada oma rolliga seonduvalt
 • Teab ja tunneb tootmiskorralduse, tootmissüsteemi olemust, eesmärki ja funktsiooone
Koolitus sobib suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele ja mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, tootmisjuhtidele, /-juhtidele. Koolitus annab hea ülevaate ettevõtte operatsioonide ja tarneahela toimimistest teistele võtmeisikutele (kvaliteedijuhid, ostujuhid, laojuhid, projektijuhid, protsessiinsenerid, jne). 
Koolitusel on varasemalt osalenud nii tootmisjuhid, ettevõtte juhid, müügijuhid, tarneahelajuhid, ostujuhid, projektijuhid, osakonnajuhid, meitrid, eestöölised, tiimijuhid, jne. Osaleja õpib olema nii meeskonnajuht kui vajadusel ka liige. Igas organisatsioonis seda me ka oleme.

Täpsema sisu kohta küsi lisainfot tel: 5138403 või kirjuta andres.kase@opstarprofit.ee

Koolituse läbinu tunnistuseks on programmi ja külastatud ettevõtete loeteluga tootmisjuhi "TUNNISTUS"

Tunnistuse ja tunnustusega kinnitan, et tegemist on usaldusväärse ja teadliku tootmisjuhiga.

lean või mitte lean. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja. paneme asjad juhtuma!

 • Tootmisjuhtimise koolitus toimub ettevõttele ja juhile “lähedal”. Tänu koolitusmudelile on see suhteliselt rohkem integreeritud ettevõtte jooksvate protsessidega, keskkonnaga, jooksvate arendusvajadustega. Koolitus annab võimaluse kogemuse vahetamiseks ja teine-teiselt õppimiseks. GEMBA, NINA SISSE! 
 • Tööjõuturul ollakse üldiselt konkurendid, aga omaenese oskusi arendades õpime olemasoleva organisatsiooniga tõhusamalt toimetama. Ettevõtte sisesünergia võimaldab kasvatada tootlikkust kiiremini, olla konkurentsivõimelisem, muretsemata, et sama piirkonna teine ettevõtja napsab kogemusega juhi endale. Et seda riski vähendada, tuleb juhtide sarnast koolkonda arendada laiapõhjaliselt. Mõneaja möödudes suudavad õppinud koolkonnad ja juhid toimivat järelkasvu ise toota. 
 • Juhtidel jääb järjest enam aega ennetava, planeeriva, arendava juhtimisega tegelemiseks. 

tootmisjuhtimise koolituse saamislugu ja areng

 • Algne tootmisjuhtimise koolitus oli ellu kutsutud Viljandi aktiivsete ettevõtjate poolt ja käivitatud koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori, tootmis- ja tööstusspetsialistide ja Viljandimaa Ettevõtluskeskusega.
 • Kohalike tööstusliidrite probleemikirjeldustest ja soovidest lähtudes sündiski ootus programmile. Keskmes oli tootmise tõhus juhtimine. 
 • Tänaseks on koolitus oma stiiliga Viljandi tööstusesse andnud oma panuse. Tuleb tänada algatajaid, teostajaid, osalejaid ja ka SA Viljandimaa Ettevõtlusarenduskeskust, kes oma inimestega olid abiks ja suunajaks.
 • Algaastal käsitles koolitus ettevõtte juhtimist laiemalt. Tänasel päeval fokusseerib koolitus operatsioonide juhtimisele, tootmisjuhtimisele ja –korraldusele. Ise olen koolituse algusest tootmisjuhtimise programmi ja sisu looja, koolitaja. 
 • Alates 2017 olen, baseerudes oma kogemusele, koostöös klientidega programmi praktilises suunas edasi arendanud.
 • Olen loonud koolitusele oma kodulehe.

KLIENTIDE HINNANGUD JA KOOLITUSEL OSALENUTE ARVAMUSED.

KLIENDID, KEDA OLEN NÕUSTANUD JA kelle esindajaid OLEN KOOLITANUD:

Andres Kase

Kes on koolitaja?

Juhtimine üldiselt, tootmise või teeninduse juhtimine on alati operatsioonide juhtimine - strateegiliselt, taktikaliselt ja operatiivselt. Lisaks LEAN või mitte LEAN, alati AGIILNE. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja - paneme asjad juhtuma. Always Better Than Before.

Koolitaja on Andres Kase Opstar Profit OÜ-st, kes on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Omab ainulaadselt tervikliku teadmiste ja praktilist pagasit tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. Omades kogemust ja tundes põhjalikult organisatsiooni toimet, juhtimist, LEAN tootmist, kui ka “mitte LEAN” tootmist, teab, mis on tegelikult õige “ravim” ja kuidas organisatsiooni arendada. 

LEAN’ga kokkupuude alates 2003. aastast. Rakendanud aastakümnete jooksul mitmes suuremas tehases nii spetsialisti, kesk-, kui ka tippjuhina. Oluline ei ole vaid LEAN, olulisem on tunda meetmete asjakohasust ettevõtte süsteemidega ja valida just õige. Nagu males muudab “ettur” õigel hetkel mängu seisu! Peab tundma konteksti, ressursse, eesmärki, muid tegureid. Kindlasti oskan öelda, millal LEAN, osa sellest või siis mitte LEAN. 

 • Üle 20 aasta praktilist tootmis- ja tööstusjuhtimist, mille osaks on alati teenus ja teenindusjuhtimine, sest tööstust ilma ei turunda. 
 • Viimane missioon – Enics Eesti AS juhtimine 2019 lõpp – 2020. Muudatuste juhtimine, operatsioonide tõhustamine, kasumlikkuse kasvatamine.
 • 10 aastat tootmis-, operatsioonide juhtimise ja tööstusnormeerimise loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. LEAN jt Tootmisjuhtimise loengud Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 
 • 7 aastat süstemse juhtimise koolitusi ja praktilist nõustamist tööstus- ja tootmisettevõtetele.
 • Alates 2022 arendan ja loon sisu Tootmisjuhtimise Teabavarale Äripäevas.

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta ma vaid klientide koolitamisele. Minu põhitegevuse hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine. Kogemus nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- ja puidutööstusest. 

2022 aasta sügisese Koolituse toimumise ajad.
oktoober 2022 kuni Veebruar 2023.

Tootmisjuhtimise koolitus oktoober 2022 kuni veebruar 2023. Kohtume kogu õppeperioodi jooksul 8 korda. Õppeperiood 106 kalendripäeva. Piisav, et viia õpitu reaalsuseks.

Koolitus toimub näidatud graafiku alusel. Õppepäevad esmase valikuna neljapäeval. 

Koolituspäeva päevakava. Kokku 8 akadeemilist tundi: 

 • Kogunemine alates 9:00. Hommikukohv ja saiake. 
 • Esimene sessioon 9:30 – 11:00. Väike paus. 
 • Teine sessioon 11:15 – 12:45. Lõuna 12:45 – 13:15.
 • Kolmas sessioon 13:15 – 14:45. Väike paus.
 • Neljas sessioon 15:00 – 16:30. Lõpp.

Korralik lõunasöök sisaldub hinnas ja seda serveerib Grand Hotel Viljandi restoran. 

 

Kokku kohtume Sinuga 8 korral – kokku 64 akadeemislist tundi.

Moodul 1: Nädal 42/ 2022. 20.10.2022. 

Moodul 2: Nädal 44/ 2022.  03.11.2022.

Moodul 3: Ettevõtte külastused. Päeva lepime kokku koolitusel. 

Moodul 4: Nädal 47/ 2022.  24.11.2022.

Moodul 5: Nädal 49/ 2022. 08.12.2022.

Moodul 6: Ettevõtte külastused. Päeva lepime kokku koolitusel. 

Moodul 7: Nädal 3/ 2023. 19.01.2022. 

Moodul 8: Nädal 5/ 2022. 6.10.2022.

Muudatustest ja kohanemisvajadusest annan teada.

Toimub viljandis

Logistiliselt väga hea ligipääs igast Eestimaa paigast. Parkimiskohad olemas.

Grand Hotel Viljandi konverentsiruum. Tartu 11/Lossi 29. 71004 Viljandi.  

Lisainfo koolitusele: Telefon: +372 5138 403 | E-mail: andres.kase@opstarprofit.ee

Kolmekesi või enam

1396
 • Hind päevale 175 eurot
 • Lõunasöök hinnas
 • Lisandub käibemaks
hea grupile

Kahekesi kolleegiga

1446
 • Hind päevale 181 eurot
 • Lõunasöök hinnas
 • Lisandub käibemaks
HEA tehing

Üksi osaledes

1496
 • Hind päevale 187 eurot
 • Lõunasöök hinnas
 • Lisandub käibemaks
HEA HIND

NB Hoiatus!
Tegemist on praktilise ja vahetult parendusi loova koolitusmudeliga. Koolituse läbinu loob Teile tulemust ja parandab Teie ettevõtte tervist! Programmi koostamisel on eelkõige lähtutud ettevõtja sisulisest vajadusest, põhineb tegudel ja laiapõhjalisel tööstusjuhtimise kogemusel. 

Koolituse algab 22.10.2022. Nüüd saab veel Registreeruda:

päeva
tundi
minutit
sekundit

Hoian Sinu andmed 100% kaitstuna. Ka minule ei meeldi spämm!

Meie privaatsuspoliitika

Registreeru koolitusele! Saad osa praktilisest ja sisulisest tootmisjuhtimise arenguprogrammist. Registreeri oma ettevõtte operatsioonide- ja tootmise juhid, alljuhid või spetsialistid. Saad sisuliste, ühtsete lisateadmistega, järjepidevalt tulemuslikkust kasvatavad juhid. Arve edastan ja palun tasuda mõistliku aja enne koolituse algust. Kinnitad osalemissoovi ja tagan Sulle osalemiskoha.

Viljandis alustan sel korral juba 8. korda

8 kord tootmisjuhtimist