Nelja kuuga teadlikumaks juhiks, spetsialistiks või kollektiivi liikmeks.
8 päeva praktikat - 6 seminare ja 2 ettevõtteid. 2024. aasta oktoobris alustab:

Lean kallakuga agiilse TOOTMISJUHTIMISE KOOLITUS

Tegemist on praktilise täiendkoolitusega, mis koosneb seminaridest-aruteludest, ettevõtete külastustest ja parendusprojektist. Kokku 60 akadeemilist kontakttundi + iseseisev osa koos juhendamisega.

Koolitaja Andres Kase: "Ühendame strateegilised eesmärgid taktikaliste plaanide ja tõhusa tegutsemisega ning rakendame need kohe ellu!"

Õpetan tõhusalt ja targalt juhtima tehast, tootmist, töökoda, väikeettevõtet, osakonda. Ka ladu!

Õpetan olema kohanev ja tulemuslikkust taotlev kollektiivi liige.

Parima hinna-tulemuslikkuse suhtega LEAN- Agiilne tootmisjuhtimine. 

Koolitajaks praktilises juhtimises kogenud juhtimiskoolitaja Andres Kase.

“Iga teenindus, ehitus, laondus, vahendus, põllumajandus on olemuselt tootmisprotsess” 

NB! Koolitustoetuse võimalus tööandjale. Koolituse sobivusel hüvitatakse kogumaksumusest üldjuhul kuni 80% ja kuni 2500 eurot töötaja kohta. Olenevalt koolituse eesmärgist ja käimasolevatest muudatustest on võimalik taotleda töötukassast töötaja teadmiste ja oskuste arendamiseks makstavat koolitustoetust muutuste olukorras. Uuri lisaks siit. Või küsi ka minult otse. 

Tutvu koolituse vastavusega täiendkoolituse standardile siin. 
KOGENUD KOOLITAJA

Kõige olulisem on plaanide teostumine, kohandamine ja sisuline toimima panek. Just seda tootmisjuhtimise koolitus õpetab! Kogenud ja hinnatud koolitaja Andres Kase on laiapõhjaliste teadmistega, integreeritud kogemustega praktik ja nõustaja. Osalejatele jagatakse põhjalikud märkmeruumiga trükimaterjalid ning e-õppematerjalid.

tootmis- ja tööstusjuhtimise suunitlus

Just need juhtimiseprintsiibid, -süsteemid, -meetmed on võetud kasutusele ka teeninduses, logistikas, meditsiinis, vahenduses ja paljudes teistes valdkondades. Operatsioonide juhtimine on kõikjal! Kuigi LEAN, 20 Keys, Six Sigma ja TPS (Toyota Production System) on pärit tootmisest, on nad tänaseks kasutusel ka mujal.

Tõhus meetod

Tootmisjuhtimise koolitus tõhustab õpitu omandamist ja kohene rakendamine ettevõttes kannab investeeritud väärtuse ilma raiskamisteta ettevõtte protsessidesse.

VAHETU MÕJU

Koolitusel omandatul ja rakendatul on vahetu mõju osalejale ning tema kaudu ettevõtte tootlikkusele, tulemuslikkusele ja kliendi tootmisteenindustasemele. Ettevõtted vajavad sisulist tootmisjuhtimist, mitte ainult teooriat. 

ETTEVÕTETE KÜLASTUSED

Koolitust elavdav osa on erinevate ettevõtete külastamine. Meile on avanud ja avavad uksi mainekad ning avatud suhtumisega ettevõtted nagu Wendre, Scanfil, Matek, Harmet, Ensto Ensek, Radius Machining, Cleveron, Gren, VMT Tehased, Kolmeks, Viljandi Aken ja Uks, Magnum Logistics, Balti Trafo, ja paljud teised. Igal koolitusel toimub kaks külastuspäeva, mille lepime kokku kohtumistel.

Sisuline teadmine

Seminariruumis käsitleme teooriat rakenduslikul moel. Igal osalejal on parendusprojekt, mis sisaldab tootmisjuhtimise olulisi aspekte ja katab peamised tootmisjuhtimise funktsioonid. Mõõdame edasiminekut faktidel põhinevate võtmemõõdikutega, mille põhjal õpib osaleja tootmist juhtima ja vajalikku ära tegema.

AVAR SIHTRÜHM

Tootmisjuhtimise koolitus on suunatud suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele, aga ka mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtte meistritele, tootmisjuhtidele ja -juhtidele. Siiski on koolitus vajalik kõikidele tootmisahela võtmeisikutele (kvaliteedi-, ostu-, lao- ja projektijuhtidele ning protsessiinseneridele).

Kohene rakendamine

Tootmisjuhtimise koolitus on praktilise suunitlusega – teadmisi ja uusi kogemusi rakendatakse juba koolituse käigus. Osaleja teeb kodused tööd, sealhulgas parendusprojekti endale olulisel teemal oma ettevõtte põhjal, kuid kogemusi vahetame koolitusel kõik koos.

Praktilisus

Tootmisjuhtimise koolitus kombineerib teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi nii strateegilise, nõudlusest tuleneva taktikalise planeerimise kui ka operatiivtasandi igapäevatöö tõhusa teostamise asjus.  See tagab pikaajalise järjepidevuse ja tulemuslikkuse. Koolitusel ühendame eesmärgi, inimese, protsessid, logistika ja seadmed ning digitaalsed lahendused. 

ETTEVÕTTED JA KOOLITATAVAD ARENEVAD

Koolitusel osalenutest on saanud kompetentsed kasvupotentsiaaliga praktikud. Nad räägivad pädevalt kaasa strateegilises-, taktikalises- või operatiivtasandi juhtimises, aidates ettevõtetel areneda ja pareneda.

Arvud ja tööstusharud

Kaheksa aasta jooksul on Andres Kase jaganud teadmisi või neid kinnistanud rohkem kui sajale erineva tasandi juhile! Tööstusharudest on koolitusel olnud esindatud tervishoiu- ja toiduainetööstus, puidutööstus, elektroonikatööstus, masina- ja aparaaditööstus, metallitööstus ning innovaatilised, spetsiifilisemad projektitüüpi tootmisettevõtted. 

partnerlus

Koolitaja ja koolitatava koostöö on järjepideval tulemuslikkusel põhinev – alustad sel aastal ühe juhiga, jätkad teisel aastal kahega. Peamine on pikaajaline areng: juhtimise süstematiseerimine ja standardiseerimine nõuab järjepidevust lähenemisele.

TOOTMISJUHTIMISE KOOLITUS LOOB UUSI TEADMISI NING ARENDAB PRAKTIKAID JA SUHTUMISI KASUTADES:

Avatud ja asjakohaseid arutelusid

Koolitatavad arutavad omavahel innustatuna koolitaja täpsetest, vürtsikatest küsimustest. Nii tekib tööstusvaldkondade vaheline teadmiste sünergia.

NINA SISSE MUDELIT JA ETTEVÕTETE KÜLASTUSI, MIS ON LEAN-MEETODIS TUNTUD KUI GEMBA

Oma tegevust, kogemust ja protsesse on meiega jaganud Wendre, Ensto Ensek, Gren, Cleveron, Scanfil, Magnum Logistics, MS Balti Transformers, Radius Machining, Note, Viljandi Aken ja Uks, Harmet ja mitmed teised edukad ning avatud suhtumisega ettevõtted.

Koolitusel osalejate endi ettevõtete külastusi

Sobivusel külastame koolitusel osalejate endi ettevõtteid. Need külastused on eriti rakenduslikud tänu vahetule teabele.

Reaalselt tulemust andvat parendusprojekti

Iga koolitatav alustab esimesel kohtumisel reaalse parendusprojekti planeerimisega, mille edukust hindame igal kohtumisel võtmemõõdikute ülevaatamisega. Sellele lisandub koolitaja koolitusväline tugi e-kirja või telefoni teel.

TOOTMISMÕTLEMIST ARENDAVAID RÜHMA- JA INDIVIDUAALTÖID

Tootmisjuhtimise koolitus sisaldab tootmismõtlemist arendavaid rühmatöid. Need ei pruugi olla lihtsad, aga on elulised ja töös rakendatavad – loovad reaalset väärtust.

Meeskonnamänge

Meeskonnamäng simuleerib konkureerivate lennukitehaste tootmisteenuse pakkumist hinnapakkumisest kuni reaalsete, lendavate lennukite tootmiseni. See sisaldab ka tööturu muutuste efekti.

esitlust ja slaide

Koolituselt ei puudu valge tahvel, paber, marker ning koolitaja monoloog loenguna

TRÜKITUD JA E-ABIMATERJALE

Kasuta ka tulevikus koolituselt saadud mudeltöölehti, arvutustabeleid, juhendit „Tulemuslik tootmine – 5S-süsteemi juurutamine" ja värvitrükis köidetud koolituse slaide (märkmete tegemise võimalusega).

tootmisjuhtimise KOOLITUSE TEEMAD JA AJAKAVA

Omandades operatsioonide juhtimise peamisi hoiakuid ja kompetentse, õpib koolitusel osaleja olema parem juht või meeskonnaliige.

Koolitusel osaleja oskab paremini kohaneda, kavandada, korraldada, eestvedada ja kontrollida oma juhitavat üksust või olla tulemuslik meeskonnaliige. Koolitusel osaleja pälvib LEAN-juhtimise kompetentsid.

 • Mõistab ettevõtte ärilisi eesmärke ja motiive, strateegilise, taktikalise ja operatiivtasandi juhtimise eesmärke, seoseid ja olulisust.
 • Omandab individuaalseid-organisatoorseid oskuseid ja hoiakuid organiseerituse, süsteemsuse, efektiivsuse osas.
 • Mõistab juhtimissüsteemi ja süsteemse juhtimise eesmärki, olemust, vajalikkust ning oma rolli tähenduslikkust.
 • Õpib tundma operatsioonide ja üldiseid juhtimise funktsioone ja nende omavahelist koostoimet.
 • Õpib tundma tarneahela-, protsesside juhtimise ja organisatsiooni struktuuri, rollide ülesannete ning vastutuse sidusust.
 • Mõistab ja väärtustab väärtusloome olulisust ettevõttele ja tunneb peamisi raiskamisi, oskab neid välistada.
 • Teab ja tunneb LEAN-meetodi ja agiilse juhtimise olemust ning tööriistu, oskab neid rakendada oma rolliga seonduvalt
 • Teab ja tunneb tootmiskorralduse, tootmissüsteemi olemust, eesmärki ja funktsioone

Koolitus on välja töötatud suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele ning mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, (tootmis)juhtidele. Koolitus annab hea ülevaate ettevõtte operatsioonide ja tarneahela toimimistest ka teistele ettevõtte võtmeisikutele (kvaliteedi-, ostu-, lao- ja projektijuhtidele ning protsessiinsenerid).

Koolituse kohta küsi lisateavet koolitajalt Andres Kaselt telefonil 513 8403 või aadressilt andreskase@tootmisjuhtimine.ee

Koolituse läbinu tunnistuseks on programmi ja külastatud ettevõtete loeteluga tootmisjuhi tunnistus.
Tunnistuse ja tunnustusega kinnitab koolitaja Andres Kase, et tootmisjuhtimise koolituse läbinu on usaldusväärne ja teadlik tootmisjuht.

Koolituse läbivate teemade lisaloetelu on siin. 

LEAN VÕI MITTE LEAN. HOIAME ASJAD LIHTSAD JA TEEME SEDA, MIDA VAJA. PANEME ASJAD JUHTUMA!

Tootmisjuhtimise koolitus toimub ettevõttele ja juhile „lähedal“ – tänu koolitusmudelile on see suhteliselt rohkem integreeritud ettevõtte käimasolevate protsesside, keskkonna ja teiste jooksvate arendusvajadustega. Koolitus annab võimaluse kogemuse vahetamiseks ja teineteiselt õppimiseks. GEMBA, nina sisse!

Tööjõuturul ollakse üldiselt konkurendid. Enda oskusi arendades õpime olemasoleva organisatsiooniga tõhusamalt toimetama ning ettevõtte sisemine sünergia võimaldab kasvatada tootlikkust kiiremini ja olla konkurentsivõimelisem. Vähendamaks riski, kus sama piirkonna teine ettevõtja napsab kogemusega juhi endale, tuleb juhtide koolkonda arendada laiapõhjaliselt ning mõne aja möödudes suudavad õppinud koolkonnad ja juhid toimivat järelkasvu ise toota ning …

… juhtidel jääb järjest enam aega ennetava, planeeriva, arendava juhtimisega tegelemiseks.

TOOTMISJUHTIMISE KOOLITUSE LOOMISLUGU JA ARENG

Algne tootmisjuhtide koolitus kutsuti ellu Viljandi aktiivsete ettevõtjate poolt ja käiviti koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainori (2014-2016), tootmis- ja tööstusspetsialistide ja Viljandimaa Ettevõtluskeskusega. Andres Kase oli üks programmi väljatöötajatest. Peale Mainori lahkumist alates aastast 2017 võttis Andres Kase koolituse arendamise ja eestvedamise enda peale. 

Kohalike tööstusliidrite täpsustatud probleemikirjeldustest ja soovidest lähtudes sündis uus fokusseeritud koolituse programm, mille keskmes oli tootmise tõhus juhtimine. Andrese eestvedamisel on koolitus toimunud alates 2017 aastast ning andnud suure panuse Viljandi ja ka ülejäänud Eesti tööstusesse. 

Kui algaastal käsitles koolitus ettevõtte juhtimist laiemalt, siis täna fokusseerub koolitus operatsioonide juhtimisele ning tootmisjuhtimisele ja –korraldusele

Tootmisjuhtimise koolituse sisu looja, arendaja ja ajakohastaja ning koolitaja on täna Andres Kase. Ta õpetab tootmise- ja operatsioonide juhtimist Viljandis, annab teemakohaseid loenguiid Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainoris ja ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Tegemist on pikaajalise juhtimiskogemusega rakendusliku ja praktilise suunaga koolitajaga.

OSALENUTE ARVAMUSED jA TAGASISIDE

KLIENDID:

Andres Kase

KOOLITAJA ANDRES KASE.

Juhtimine üldiselt, tootmise või teeninduse juhtimine on alati operatsioonide juhtimine - strateegiliselt, taktikaliselt ja operatiivselt.

Koolitaja Andres Kase on eelkõige strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija. Andresel on pikaajalised kogemused ja põhjalikud teadmised tootmis- ja tööstusjuhtimise alal ning LEAN-tootmisest ja ettevõtte arendamisest juba alates 2003. aastast. Andrese kogemuspagas pärineb nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- kui ka puidutööstusest.

Andres on kogemust saanud ja oma teadmisi rakendanud aastakümnete jooksul mitmes väiksemas ja suuremas tehases nii spetsialisti, keskastmejuhi kui ka tippjuhina. Ta teab, et oluline on rakendada õigeid meetmeid asjakohaselt ettevõtte süsteemidele ning tunda konteksti, ressursse, eesmärki ja paljusid muid tegureid. Andres teab, millal on vaja rakendada LEAN-meetodit, millal osa sellest või millal LEAN-meetod asjakohane ei ole.

 • Üle 25-ne aasta praktilist tootmis- ja tööstusjuhtimist, mille osaks on alati teenus ja teenindusjuhtimine. Tööstust ilma teenindusjuhtimiseta ei turunda.
 • Enics Eesti AS-i juhtimine 2019. aasta lõpust kuni aastani 2020 sisaldas nii muudatuste juhtimist, operatsioonide tõhustamist kui ka ettevõtte kasumlikkuse kasvatamist.
 • Kümme aastat tootmis- ja operatsioonide juhtimise ning tööstusnormeerimise loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Lisaks LEAN-teemalised ja tootmisjuhtimise loengud Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
 • Kümme aastat süsteemse juhtimise koolitusi ja praktilist nõustamist tööstus- ja tootmisettevõtetele.
 • Alates 2022. aastast arendan ja loon sisu Äripäeva tootmisjuhtimise teabevarale.

Tasakaalustamaks teooriat ja praktikat ei panusta Andres vaid klientide koolitamisele – tema põhitegevuste hulka kuulub juhtimise süstematiseerimine, tööstuse praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja vajadusel juhtimisteenuse osutamine.

2024. AASTA SÜGISENE KOOLITUS TOIMUB OKTOOBRIST 2024 KUNI VEEBRUARINI 2025

Tootmisjuhtimise 2024. aasta koolitus algab oktoobris ja kestab kuni veebruarini. Õppeperioodi jooksul kohtume kaheksa korda, õppeperiood on kokku üle 100 kalendripäeva.

Koolitus toimub allpool toodud graafiku alusel, õpe toimub esmase valikuna neljapäeviti. 

Koolituspäeva päevakava. Kokku 7,5 akadeemilist tundi: 

 • Kogunemine alates 9:30. Hommikukohv ja saiake. 
 • Esimene sessioon 10:00 – 11:30. Väike paus. 
 • Teine sessioon 11:45 – 12:45. 
 • Lõuna 12:45 – 13:15.
 • Kolmas sessioon 13:15 – 14:45. Väike paus.
 • Neljas sessioon 15:00 – 16:30. Lõpp.
Lõunasööki, mis sisaldub koolituse hinnas, serveerib Grand Hotel Viljandi restoran.

Kohtume Sinuga 8 korral – kokku 60 akadeemilist kontakttundi.

Moodul 1: Nädal 43.

Moodul 2: Nädal 45. 

Moodul 3: Nädal 47. 

Moodul 4: Ettevõtte külastused. Päeva lepime kokku koolitusel. 

Moodul 5: Nädal 50. 

Moodul 6: Nädal 3. 

Moodul 7: Ettevõtte külastused. Päeva lepime kokku koolitusel. 

Moodul 8: Nädal 6.  Lõpetamine.

Kui ajakavas toimub muutus, annan sellest piisava ajavaruga teada.

Koolitus toimub Grand Hotel Viljandi konverentsiruumis: Tartu 11/Lossi 29, 71004 Viljandi.

NB! RONG! Ajad sobivad Tallinn- Viljandi-Tallinn rongisõidu graafikuga. Mitmed kliendid on seda võimalust kasutanud. 

Lisateave koolitusele registreerimiseks saab telefonilt 5138403 või e-postiaadressilt: andreskase@tootmisjuhtimine.ee

Kolm või enam. Küsi!

Erihind
 • Lõunasöök hinnas
 • Lisandub käibemaks
hea grupile

Kahekesi kolleegiga

1396
 • Lõunasöök hinnas
 • Lisandub käibemaks
Populaarne

Üksi osaledes

1496
 • Lõunasöök hinnas
 • Lisandub käibemaks
HEA HIND

NB Hoiatus!  

Tegemist on praktilise ja vahetult parendusi loova koolitusmudeliga. Koolituse läbinu loob tulemust ja parandab ettevõtte tervist! Programmi koostamisel on eelkõige lähtutud ettevõtja sisulisest vajadusest, koolituse sisu põhineb tegudel ja laiapõhjalisel tööstusjuhtimise kogemusel.

Uus grupp alustab 2024 sügisel. Broneeri koht, kasutades reg. vormi ja saa letihinnast 100 eurot soodustust veel:

päeva
tundi
minutit
sekundit

Hoian Sinu andmed 100% kaitstuna. Ka minule ei meeldi spämm!

Privaatsuspoliitika

Olen Viljandis tootmisjuhtimisalase koolitusega 10 aastat tegelenud. Paljud, ma ütleks suur enamus, kes liituvad, on juba sisimas õigesti meelestatud ja teavad, mida teevad, aga võimestuvad veelgi. On osalejaid, kes tõesti end avastavad ja tõusevad lendu nagu hea tõmbega raketid.
Mul on siiralt heameel alati nende inimestega kõike kogeda ja koos kasvada. Me õpime koos ja teeme vaikselt, aga kindlalt Eesti tööstust ja juhtimist paremaks!
ALATI PAREM KUI VAREM!

SEL SÜGISEL ALUSTAB JUUBELILEND

Lean-Agile Andres Kase 10 kord Viljandis
Registreerumine